Az aktuális verzió és minden régebbi verzió letölthető ide kattintva

Adatvédelmi tájékoztató

Ez a tájékoztató az EU 2016/679.sz. Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban GDPR), mely alkalmazása 2018. május 25-től kötelező  és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló többszörösen módosított 2011. évi CXII törvény (továbbiakban Info törvény) a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásai szerint készült.

Ez az adatkezelési tájékoztató az első kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra, illetve a megbízási szerződés létrejöttéhez szükséges Megbízás c.  nyomtatvány kitöltésével  kapcsolatban a szerződés előkészítése illetve a létrejött szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelésekre vonatkozik

 

BEVEZETÉS

Csendes Barbara Anett ingatlanközvetítő, egyéni vállalkozó, kijelenti, hogy mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak és a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.

A tájékoztató hatálya:

A.1. Személyi hatály: A Tájékoztató hatálya kiterjed a Csendes Barbara Anett Ev ingatlanközvetítő által üzemeltetett „Barbi Ház Ingatlaniroda” (továbbiakban Szolgáltató) nevében – szerződéses jogviszony alapján – adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységet végző személyekre  és azokra a természetes személyekre, akikkel kapcsolatban a szolgáltató személyes adatokat kezel vagy feldolgoz (érintettek).

A.2. Tárgyi hatály: A Tájékoztató hatálya kiterjed a Szolgáltató által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

A Tájékoztató a következőkben felsorolt jogszabályok előírásainak figyelembevételével és azokkal összhangban készült:

 1. GDPR: Az EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 2. PTK: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény
 3. Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
 4. Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. Törvény
 5. Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
 6. Grtv.: A Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény
 7. Szvtv.:A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény
 8. Mt.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. Törvény

A tájékoztató tájékoztatást nyújt Csendes Barbara Anett EV. által használt közösségi média felületeinek a használat során felmerülő adatvédelmi tevékenységéről a GDPR 13. Cikkében foglaltaknak eleget téve.

A BarbiHáz ingatlaniroda elérhetőségei a média felületeken:

Facebook üzleti oldal:

https://www.facebook.com/Barbi-H%C3%A1z-Ingatlan-184568198925579

Hirdetési oldalak:

https://barbihazingatlaniroda.ingatlan.com

https://www.ingatlanbazar.hu › Barbihaz-Ingatlaniroda

https://www.ingatlantajolo.hu › Barbi Ház Ingatlaniroda

Saját weboldal:

https://barbihazingatlan.hu

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: az a természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, amely alapján közvetlen vagy közvetett módon különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján a természetes személy azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza: ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg. Az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)  vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre,  vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére a személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő: Csendes Barbara Anett egyéni vállalkozó (EV)

Székhelye: 2377 Örkény, Bajcsy-Zsilinszky utca 30.

Nyilvántartási száma: 53045861

Adószáma: 69344437-1-33

Tevékenysége: Lakóingatlan, földterület, egyéb ingatlan közvetítése

Tevékenység nyilvántartási száma: 2888/2019. Pest m. Ingatlanközvetítők jegyzéke

Elektronikus levélcíme: csendes.barbara@barbihazingatlan.hu

Telefonszáma: +36 70 368 2604

 

KÖZÖS ADATKEZELÉSEK 

Közös adatkezelő:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

 

Közösségi oldalak:

A Facebook közösségi média felületen Csendes Barbara Anett EV által létrehozott Barbi Ház Ingatlan üzleti oldal működtetésének célja a partnerek részére az ingatlanközvetítő tevékenység reklámozása, népszerűsítése. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legfrissebb kínálatról is.

A közösségi média felület üzemeltetője (kezelője) is adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek.

A Facebook/Instagram felhasználási feltételeinek és a GDPR 26. cikkének megfelelve Csendes Barbara Anett EV, mint a Barbiház Ingatlan oldalak kezelője (admin, moderátor), valamint Facebook /Instagram média felület üzemeltetője  (kezelője) közös adatkezelőnek minősülnek.

Az üzemeltető adatkezelésére az EV-nak, mint oldal kezelőnek csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol paraméterezhető és befolyásolható az adatkezelés az EV (admin, moderátor) a rendelkezésre álló lehetőségek körében elősegíti az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelést. Legtöbb esetben azonban nem tudja befolyásolni a közösségi média üzemeltető tevékenységét és nincsenek információi arról, hogy milyen adatokat kezel pontosan.

Kezelt személyes adatok típusa: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus email címe, az érintett a közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye.

Érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 5 cikk (1) bek. a) pontja. 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az adatkezelő tartalmainak követéséhez, annak kedveléséhez. A Facebook/Instagram BarbiHáz Ingatlan oldalán található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „ like/tetszik”  gombra kattintva iratkozhat fel és ezzel hozzájárul az adatkezelő híreinek és ajánlatainak saját üzenőfalán történő közzétételéhez. Leiratkozás: az adatkezelő  oldalán található „ like/tetszik” gomb újbóli kattintásával iratkozhat le, illetve az Érintett a saját oldalának beállításával törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamokat.

Adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig

Kapcsolattartás: A szolgáltatást a Facebookon/Instagram a vállalkozó oldalán megjelent hirdetésben megadott telefonszámon illetve ehhez kapcsolódóan Messengeren., vagy emailben. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát,lakcímét kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, a szolgáltatás megrendelésének idejére. Ezen adatkezelés a vállalkozó jogos üzleti érdeke.

Kezelt adatok: Név, telefonszám, lakcím, email cím.

 

ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő tevékenységi körében az alkalmazásában lévő dolgozók személyes adatait mint munkaadó és a részére az ingatlan értékesítésében, vagy egyéb módon történő hasznosításában történő közreműködésre (ingatlanközvetítés) megbízást adó ügyfelek (érintettek) személyes adatait, mint szolgáltatást nyújtó kezeli.

A megbízók részére nyújtott szolgáltatás keretébe tartozik, hogy adatkezelő az ingatlan adatait adatbázisában nyilvántartja, honlapján hirdeti, továbbá különböző szolgáltatók által részére biztosított hirdetési felületeken, fórumokon hirdeti.

ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő a rendelkezésére álló műszaki eszközökkel és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmét.

 

ADATFELDOLGOZÓK:

Számlák 

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásaimat, ezzel kapcsolatban a szolgáltatás díjáról nyugtát illetve kérésre számlát állítok ki, amely során törvényi kötelezettségemnek teszek eleget. A számlákat az adótörvény előírásainak megfelelően 8 évig tároljuk. A számlaadatokat a számlákat feldolgozó könyvelővel, mint adatfeldolgozó megosztom.

 

Adatfeldolgozó

Mix-L Kft.

 2367 Újhartyán, Malom utca 13.

Tel: +36 70 429-4979 Andor Hajnalka

Email: mixlkftiroda@gmail.com

 

GDPR jogok

Ön (mint Érintett), bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való tájékoztatást, hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor visszavonhatja. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését.

 

Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett joga, hogy megismerje az Adatkezelő és képviselőjéről szóló tájékoztatást /adatkezelő személye, azonosító adatai, elérhetősége, honlap, többes adatkezelés, képviselő/, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, esetleges külföldi adattovábbítást. Az adattárolás időtartamát, az érintetti jogokat, jogorvoslati lehetőségeket, az adatok forrását ha nem az Érintettől származnak.

 

Hozzáféréshez való jog: az Érintett joga, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől az adatkezelés tényéről, az adatkezelő által ténylegesen kezelt adatokról és az adatkezelés lényeges körülményeiről.

 

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett joga, hogy ha az adatkezelés jogalapja  hozzájárulás vagy szerződés és az automatizált módon történik, az általa megadott személyes adatait, amelyeket egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatait rendelkezésre bocsátotta.

 

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés célját figyelembe véve Érintett jogosult arra, hogy hiányos adatai kiegészítését kérje.

 

Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő köteles arra, hogy a következőkben meghatározott feltételek esetén az Érintett személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése érdekében gyűjtötték illetve kezelték,
 • az érintett az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törőlni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, közérdek alapján, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez

 

Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból  bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy  az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás estén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő leellenőrizze  a személyes adatok pontosságát,
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, személyes adatokat tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Csendes Barbara Anett

Cím: 2377 Örkény, Bajcsy-Zsilinszky utca 30.

Tel.: 06-70-368-26-04

E-mail: info@barbihazingatlan.hu

 

Panasztétel: amennyiben az adatkezelő az Ön megkeresésére nem válaszol, kérését megtagadja,  vagy ígérete ellenére nem teljesíti, panasszal fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11..
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu

 

Panaszával jogorvoslatért fordulhat Érintettként lakóhelye szerinti vagy az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes Dabasi Járásbírósághoz is.

Összehasonlítás

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner